Výchovný poradca je zamestnanec školy, ktorý poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje žiakov a ich zákonných zástupcov o otázkach štúdia na stredných školách a poskytuje poradenstvo pri voľbe povolania, venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so ZPS, nadaným a talentovaným žiakom, plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí, sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. 
Funkcia VP sa obsadzuje z radov pedagogických zamestnancov školy. Za plnenie úloh VP zodpovedá riaditeľovi školy, úlohy plní popri svojej pedagogickej činnosti.

Výchovný poradca pre ZŠ Beňadovo: Mgr.Danka Podstrelená

Poradenské hodiny: 2017/2018

Utorok:  13.00hod. -14.00hod.

Streda:  13.00hod. -14.00hod.

Kontakt: podstrelenadanka@gmail.com

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Beňadovo 68
    Beňadovo 68
    029 63 Mútne
  • PaedDr. Mária Kureková, riaditeľka školy, 043/55 98 126

    Ing. Katarína Iglarčíková, ekonómka, 043/55 98 128

    Martina Triebelová,ekonómka a vedúca ŠJ, 043/55 98 128

Fotogaléria